Tecnoavis

TECNOAVIS

Aquesta web es un projecte educatiu.

Aquesta web es un projecte educatiu.

Quines dades personals recollim i per què les recollim

1. Normativa aplicable

La nostra Política de Privacitat s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei orgànica 3/2018 del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals. En facilitar-nos les seves dades, Vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privacitat, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats i termes aquí expressats. L’Empresa podrà modificar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l’Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si és el cas, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

2. Finalitat del Tractament de les Dades Personals
El tractament que realitzem de les seves dades personals respon a les següents finalitats:
Llesta tots els propòsits per als quals es recullen dades. Per exemple: gestió de la comunicació, enviament de newsletter, etc.

2.1. Termini de Conservació de les seves dades

Conservarem les seves dades personals des que ens doni el seu consentiment fins que el revoqui o bé sol·liciti la limitació del tractament. En tals casos, mantindrem les seves dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

3. Legitimació i Dades Recaptades
La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar-nos les seves dades personals)

3.1. Consentiment per a tractar les seves dades

En emplenar els formularis, marcar la casella «Accepto la Política de Privacitat» i fer clic per a enviar les dades, o en remetre correus electrònics a l’Empresa a través dels comptes habilitats a aquest efecte, l’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades.

4. Mesures de Seguretat
Dins del nostre compromís per a garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l’informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin exposats, segons l’Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

5. Cessió de Dades
No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en els quals una autoritat judicial ens ho requereixi.
En cas contrari, llesta quines dades es transfereixen a cada empresa i les dades identificatives d’aquesta, així com un enllaç per a poder exercir els seus drets d’usuari davant elles.

6. Drets de l’Usuari
Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. D’acord amb la legislació vigent té els següents drets: dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat de les dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

6.1. Com exercitar els meus drets?

Per a exercir els seus drets, ha de dirigir-se al responsable, sol·licitant el corresponent formulari per a l’exercici del dret triat. Opcionalment, pot acudir a l’Autoritat de Control competent per a obtenir informació addicional sobre els seus drets. Les dades de contacte per a l’exercici dels seus drets són el telèfon telèfon de la teva empresa i el correu electrònic: email de la teva empresa. Recordi acompanyar una còpia d’un document que ens permeti identificar-li.

7. Consentiment per a enviament de Comunicacions Electròniques
Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella «Accepto l’enviament de comunicacions electròniques», està atorgant el consentiment exprés per a enviar-li a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic en enviament d’informació sobre l’Empresa.

Zona de treballadorsscreen tag